Ochrana súkromia a osobných údajov na webe binarium.sk

Kto sme?

Spoločnosť Binarium spol. s r. o., so sídlom Záhradnícka 60, Bratislava, IČO: 35 963 328, zap. v OR OS Bratislava I, vl. č. 38209/B, odd. Sro. (prevádzkovateľ). Kontaktný e-mail: magyaricsova@trnka.com

Aké údaje zbierame a načo?

Zbierame len údaje, ktoré sami explicitne poskytnete a dáte súhlas so spracúvaním, len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb prevádzkovateľom. Používateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu osobných údajov, za splnenia zákonných podmienok právo požadovať vymazanie osobných údajov, ako aj na obmedzenie ich spracúvania, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov. Používateľ má taktiež právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov ak tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov. Používateľ ako dotknutá osoba má v zmysle § 21 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov právo požiadať o potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o nich, a to žiadosťou od prevádzkovateľa. Všetky sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách spolu s vysvetlením, na čo ich môžeme použiť:

  • Meno a priezvisko Kontaktný údaj, vytvorenie obchodnej ponuky, uzatvorenie a plnenie zo zmluvy.
  • Dátum narodenia: Za účelom uzatvorenia a plnenia zo zmluvy.
  • Adresa bydliska: Za účelom uzatvorenia a plnenia zo zmluvy.
  • E-mailová adresa: Kontaktný údaj, použitie za účelom kontaktovania na účel vytvorenia konkrétnej ponuky, zaslanie všeobecnej ponuky (marketingové účely), prípadne uzatvorenia zmluvy a jej plnenia.
  • Telefónne číslo: Kontaktný údaj, použitie za účelom kontaktovania na účel vytvorenia ponuky prípadne uzatvorenia zmluvy a jej plnenia.
  • Použitie údajov v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 18/2018 Z.z.

Nasledujúce údaje môžeme získať bez vášho vedomia, pretože vyplývajú buď z technickej, sieťovej komunikácie nášho serveru a vášho prehliadača, alebo vznikajú implicitne tým, že používate daný web.

  • Cookies: Na zabezpečenie technického chodu aplikácie je vo vašom prehliadači uložený súbor "cookie", ktorý vás v aplikácii jednoznačne identifikuje.
  • Údaje o vašej aktivite na webe: Možné automatické ukladanie vašej aktivity
  • IP adresa a identifikátor klientskej aplikácie IP adresu a tzv. "user agent" identifikátor používame výhradne na zabezpečenie aplikácie.

Takéto údaje nespracovávame a akonáhle si ich všimneme, odstránime ich z databázy.

Komu sú údaje poskytované?

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám, používame ich len my na naše obchodné účely v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov - so súhlasom dotknutej osoby a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Čo máte robiť, keď už nechcete, aby sme mali vaše údaje?

Napíšte nám vašu žiadosť na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú na webe a my vaše údaje odstránime v prípade splnenia zákonných predpokladov na výmaz. Rovnako postupujte v prípade, že chcete údaje aktualizovať, alebo máte podozrenie na ich zneužitie.